KWP – Policjanci ruchu drogowego podsumowali I półrocze 2019 roku

Pomimo zauważalnego wzrostu aktywności wielkopolskich policjantów w zakresie ujawniania i reagowania na wykroczenia drogowe, wzrostu ilości zatrzymanych praw jazdy i dowodów rejestracyjnych, odnotowano większą ilość wypadków drogowych, osób rannych, a co najbardziej martwi – osób zabitych.

Według danych na dzień 8 lipca 2019 roku, w ciągu 6 miesięcy br. na drogach woj. wielkopolskiego doszło do 18.818 zdarzeń drogowych, w tym 1 677 wypadków, w których 135 osób straciło życie, a 1 907 doznało obrażeń ciała. Policji zgłoszono 17 141 kolizji, czyli zdarzeń drogowych, gdzie odnotowano jedynie straty materialne.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił:

wzrost liczby:

  • wypadków drogowych   o        242   tj. 16,9%,
  • osób zabitych                o          36   tj. 36,4 %,
  • osób rannych                o        250   tj. 15,1%,

spadek liczby:

  • kolizji drogowych          o        536   tj.  3%.

Liczba zdarzeń drogowych i ich skutków w omawianym okresie, w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Od 1 stycznia do końca czerwca 2019 roku policjanci służby ruchu drogowego zintensyfikowali swoje działania w zakresie nadzoru nad ruchem. Ujawnili 215 237 wykroczeń drogowych, o 6,5 % więcej niż w roku ubiegłym, nakładając mandaty karne, kierując sprawy do rozstrzygnięcia przez właściwy sąd lub pouczając sprawców.

Z tej liczby, blisko połowa to wykroczenia polegające na przekraczaniu dozwolonej prędkości jazdy – 104 261, tj. więcej o 15,0 %; wykroczenia, które w sposób wymierny wpływa na pogarszający się stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w naszym województwie.

Ujawnili 1 788 (więcej o 44,4 %) przypadków przekroczenia prędkości jazdy o więcej  niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, zatrzymując kierującym prawa jazdy.

SYSTEM PUNKTOWY DALEJ DZIAŁA !

W okresie 6 miesięcy br. skierowano 110 wniosków o sprawdzenie kwalifikacji kierowców, którzy przekroczyli 24 punkty nałożone za wykroczenia.

Skierowano również 180 wniosków o cofnięcie uprawnień (więcej o 44) w stosunku do tzw. „młodych kierowców”, którzy w okresie 2 lat od wydania po raz pierwszy prawa jazdy, kierując pojazdem silnikowym popełnili przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzykrotnie dopuścili się wykroczenia określonego w art. 86 § 1 lub 2, 87 § 1, 92a (w przypadku przekroczenia prędkości o ponad 30 km/h lub 98 Ustawy Kodeks Wykroczeń.

W 17 przypadkach wystąpiono o cofnięcie uprawnień „młodym kierowcom”, którzy w okresie 1 roku od wydania po raz pierwszy prawa jazdy przekroczyli 20 punktów.

Za niewłaściwy stan techniczny pojazdów – zagrażający bezpieczeństwu w ruchu drogowym oraz za nadmierną szkodliwość dla środowiska naturalnego (wycieki płynów eksploatacyjnych, nadmierną emisję spalin itp.) „wielkopolska drogówka” zatrzymała 25 717 dowodów rejestracyjnych ( więcej o 13,1 %), wycofując te pojazdy z dalszej eksploatacji.

W okresie I półrocza 2019 roku policjanci ruchu drogowego zatrzymali 2 300 nietrzeźwych kierujących to o 75-ciu mniej niż w I półroczu 2018 roku. Spadająca ilość kierujących „na tzw. podwójnym gazie” jest tendencją zadowalającą, gdyż spada również udział nietrzeźwych – jako sprawców zdarzeń drogowych. Jest to również spowodowane wzrostem ilości kontroli trzeźwości prowadzonych przez policjantów i coraz większej świadomości użytkowników pojazdów. W omawianym okresie policjanci dokonali 631.384 badań na zawartość alkoholu – więcej o 3,6 %.

Z uwagi na pogarszający się stan bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, policjanci skontrolowali 6 855 rowerzystów (więcej o 41,7 %), ujawniając 5 655 wykroczeń – więcej o 68,4 % niż w roku ubiegłym. Ujawnili oni również 14 869 wykroczeń spowodowanych przez pieszych.

asp. szt. Maciej Bednik z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Poznaniu/IL

źródło; wielkopolska.policja.gov.pl