Nowy Tomyśl – Burmistrz przyznał dotacje dla organizacji pozarządowych na 2017 rok! Łącznie 132 060zł

Jak informuje Urząd Miasta Nowy Tomyśl – Nastąpiło rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku – w formie wspierania – zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Nowy Tomyśl.

Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji znajduje się w załączeniu. Organizacje pozarządowe, które otrzymały niższą niż wnioskowana kwotę dotacji zobowiązane są niezwłocznie dostarczyć zaktualizowany kosztorys, który będzie podstawą do sporządzenia umowy oraz jeśli w wyniku zmiany kosztu zadania nastąpiła zmiana jego zakresu – także zaktualizowany harmonogram (wzór w załączeniu) i opis zadania.

W przypadku otrzymania dotacji mniejszej niż wnioskowana, wnioskodawca może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie. Wszystkie organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje, przed podpisaniem umowy muszą też dostarczyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji, podpisaną za zgodność ksera z oryginałem przez osoby upoważnione.

Przypominamy, że organizacje pozarządowe, które otrzymały dotacje zobowiązane są do informowania, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Nowy Tomyśl. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.

zalacznik_do_zarzadzenia_przyznanie_dotacji_2017_r.-page-001zalacznik_do_zarzadzenia_przyznanie_dotacji_2017_r.-page-002zalacznik_do_zarzadzenia_przyznanie_dotacji_2017_r.-page-003zalacznik_do_zarzadzenia_przyznanie_dotacji_2017_r.-page-004zalacznik_do_zarzadzenia_przyznanie_dotacji_2017_r.-page-005zalacznik_do_zarzadzenia_przyznanie_dotacji_2017_r.-page-006zalacznik_do_zarzadzenia_przyznanie_dotacji_2017_r.-page-007zalacznik_do_zarzadzenia_przyznanie_dotacji_2017_r.-page-008zalacznik_do_zarzadzenia_przyznanie_dotacji_2017_r.-page-009