To będzie gorąca sesja – Absolutorium dla Burmistrza, kolejne zmiany w budżecie!

http://naszawielkopolska.pl/?p=9010

Za oknami upał i słonko przygrzewa niemiłosiernie, a i dzisiejsza XXII sesja Rady Miejskiej, która odbędzie się o godz. 14.00 w Nowotomyskim Ośrodku Kultury zapowiada się bardzo gorąco.

Podczas dzisiejszej sesji nowotomyscy radni nie tylko będą zatwierdzać (bądź nie) sprawozdanie finansowego za ubiegły rok, lecz także będą głosować nad absolutorium dla Burmistrza Włodzimierza Hibnera za wykonanie budżetu Nowego Tomyśla za rok 2015. Zastanawia też fakt, że po raz kolejni jednym z punktów obrad jest „zmiany uchwały Nr XVI/131/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016”.

Oto wszystkie zaplanowane punkty XXII sesji Rady Miejskiej:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok;
b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego Tomyśla za 2015 rok;
c)zmiany uchwały Nr XVI/131/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016;
d) przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowy Tomyśl dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu;
e) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości stanowionej samodzielny lokal mieszkalny położony na działce o nr ewid. 263/1 w Nowym Tomyślu;
f) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości stanowionej samodzielny lokal mieszkalny położony na działce o nr ewid. 555 w Nowym Tomyślu;
g) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości stanowionej samodzielny lokal mieszkalny położony na działce o nr ewid. 878/1 i 878/4 w Nowym Tomyślu;
h) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Nowy Tomyśl na lata 2015-2025;
i) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowy Tomyśl;
j) utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr XXVI/258/2012 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 listopada  2012 r. w sprawie: określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Nowy Tomyśl w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
k) ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
l) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
m) przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Tomyśl”.