Upadł Wielkopolska SKOK! 89 790 klientów tego SKOK-u miało tam ponad 300 MILIONÓW ZŁOTYCH! Czy odzyskają swoje pieniądze?!

Zawieszenie działalności Wielkopolskiej SKOK oraz wystąpienie z  wnioskiem o ogłoszenie upadłości Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) z dniem 3 lutego 2017 r. jednogłośnie zawiesiła działalność Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo –Kredytowej w Poznaniu (Wielkopolska SKOK) oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu  z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy.

Decyzja ta jest związana z faktem, że aktywa Wielkopolskiej SKOK nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań.

16559187_1232421680127437_981027529_n

Według sprawozdawczości na dzień 31 grudnia 2016r., Wielkopolska SKOK posiadała fundusze własne w wysokości 68 584 000 zł i wykazywała bieżący wynik finansowy w wysokości 71 043 000 zł oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości 16 037 000 zł.

Depozyty członkowskie zgromadzone przez 89 790 członków Wielkopolskiej SKOK wynosiły 301 741 000zł.

W związku z głęboką niewypłacalnością  Wielkopolskiej SKOK ujawnioną przez zarządcę  komisarycznego oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest  zawieszenie działalności  tej kasy i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych  z Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy.

W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów są dostępne w serwisie internetowym BFG. -> kliknij w link<-